"Απ΄ τα άγρια θηρία το χειρότερο δάγκωμα το κάνει ο συκοφάντης "
Διογένης από τη Σινώπη 400 - 325 π.χ
Μέγεθος γραμμάτων
+ + + + +

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Προς εκκλησια....Πάντα ὁ μοναδικὸς σας ἐχθρὸς ἦταν ὁ Ἕλλην!!!

Print this post
Τὶ μαθαίνει κάποιος ὅταν ἔχῃ φίλους νομικούς…
Σὲ μίαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτησι μὲ φίλο νομικὸ ἀπόψε, ἔμαθα κάτι ποὺ ἀδυνατοῦσα ἀρχικῶς νὰ πιστεύσω!

Ὁ μέσος (λογικὸς) Ἕλλην πολίτης (καὶ κάθε Ἕλλην νομικὸς) ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν δέχεται τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον, διότι ποτὲ στὸ παρελθὸν του δὲν παρεδόθη στὸν ὀθωμανὸ, ἀλλὰ ἡττήθη!!!!

Τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον ὅμως, θεωρεῖ ὅτι ὁ Ἕλλην (διὰ τοῦ ἐκπροσώπου του) παρεδόθη.
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε μαχόμενος καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ἀμέτρητοι πολεμιστὲς καὶ πολῖτες.

Ἐπίσης........ γνωρίζουμε ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολις ἔπεσε (ἐπισήμως τοὐλάχιστον) διότι ἄνοιξε ἡ Κερκόπορτα! Ἐὰν θὰ ἔπεφτε ἢ ὄχι σὲ ἐκείνην τὴν χρονικὴ στιγμὴ, ὑπάρχουν πολλὲς ἱστορικὲς ἀπόψεις ποὺ διίστανται.Ὅμως, ἡ Κερκόπορτα ἄνοιξε καὶ ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες! Ἢ ἁπλῶς τὶς δρομολόγησε!

Ἔρχεται λοιπὸν ὁ σουλτᾶνος καὶ δωρίζει ἐκτάσεις καὶ τσιφλίκια στὴν ἐκκλησία. Μὲ διάφορες ἐκχωρήσεις καὶ παραχωρήσεις τῶν σουλτάνων, πέρασαν χιλιᾶδες στρέμματα στὴν ἰδιοκτησία τῆς ἐκκλησίας!

Ἔρχεται τὸ ἑλληνικὸν δημόσιον, αἰῶνες μετὰ, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ ἀπεκτήθη μὲ σουλτανικὲς ἀποφάσεις!!!!!
Ἔρχεται ἐπισήμως ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ καταργεῖ τὴν, κατὰ τὴν ἐπίσημο πολιτεία, ἐπιβληθεῖσα ὀθωμανικὴ!
(Ἀλλὰ, σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησία…..)

Καὶ ἔρχεται ἡ ὀθωμανικὴ νομοθεσία καὶ ἰσχυρίζεται πὼς εἶναι ὁ μοναδικὸς καὶ δίκαιος κληρονόμος τοῦ ῥωμαϊκοῦ δικαίου καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὅλες οἱ ἀποφάσεις της εἶναι νόμιμες!!! Ἄλλως τε, ἐπιμένει. Δὲν κατέκτησε!!! Παρέλαβε!!!!
Τὸ ἑλληνικὸν νομικὸν δίκαιον βασίζει τὶς γενικὲς του ἀρχὲς στὸ ῥωμαϊκὸν δίκαιον.
Τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιο δὲν ἀναγνωρίζει τὸ ῥωμαϊκὸ δίκαιον. Ἔχει δικοὺς του κανόνες ἀλλὰ θεωρεῖ ἑαυτὸν συνέχεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ….

Ζαλίστηκα!!!!!!!!!!!

Ἐν ὁλίγοις!

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ὑφίσταται διότι βασίζεται στὰ ταπιά! (Συμβόλαια-παραχωρητήρια ἐκ τοῦ σουλτάνου!!!!!)
Τὰ ὁποῖα ταπιὰ δὲν ἀναγνωρίζει ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη παρὰ μόνον στὴν ἐκκλησία!!! (Ὅπως ἐπίσης καὶ κανέναν ὀθωμανικὸ κανόνα ἢ νόμο!!)
Χρησικτησίες, ἰδιοκτησίες, καταπατήσεις, ὅλα κρίνονται νόμιμα διότι ὑπάρχουν ταπιὰ!!!!

Κι ἐρωτῶ:

Γιατὶ ἐξακολουθεῖ ὁ τραγέλαφος; Γιατὶ οἱ δικαστὲς καὶ ἡ δικαιοσύνη γενικότερα, δὲν βάζουν ἐδῶ καὶ σχεδὸν 200 χρόνια, τὰ πράγματα στὴν θέσι του; Ἕνας ἔντιμος δικαστὴς δὲν ὑπάρχει; Ὅλοι παρέμειναν ἐπιλεκτικῶς στὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ δικαίου;

Τὸ δεύτερον καὶ σοβαρότερον ἐρώτημα, ἀφορᾷ τὸ «παραχωρητήριον» κατὰ τοὺς ὀθωμανοὺς!!! Πάντα ὑποψιαζόμουν τὸν περίεργον καὶ ἡττοπαθῇ ῥόλο, τὸν ὁποῖον ὁ Σχολάριος καὶ ὁ «στρατὸς» τῶν μοναχῶν του ἔπαιξαν. Πάντα σὲ συζητήσεις μὲ οἰκείους θεωροῦσα τὴν ἐκκλησία ἁπολύτως ὑπεύθυνη γιὰ πάρα πολλὲς μεθοδεύσεις πρὸ, κατὰ καὶ μετὰ ἀλώσεως!!! Ὅμως σήμερα ἔχω ἀπόδειξι κύριοι παπᾶδες!!!!

Γιατὶ οἱ ὀθωμανοὶ λοιπὸν ἰσχυρίζονται τὴν παράδοσι κι ὄχι τὴν κατάκτησι τῆς Κωνσταντινουπόλεως; Ἀπὸ ποιὸν παρέλαβαν; Ποιὸς ἦταν ὁ διάδοχος τοῦ Παλαιολόγου ἀπέναντι στὸν σουλτᾶνο; Ὁ Σχολάριος κι ὁ στρατὸς του; Ἐλεεινοὶ καὶ τρισάθλιοι λοιπὸν; Καὶ σὲ αὐτὸ; Ἁπλοὶ ποταποὶ καὶ ὁλίγιστοι σφετεριστὲς; Ἔως πότε; Γιὰ πόσο ἀκόμη πιστεύετε πὼς θὰ κρατήσῃ ἡ βασιλεία σας; Τὸ μοναδικὸ σας ὅπλο, τὸ συνειδητῶς ἀφημένο στὸ σκοτάδι ποίμνιὸν σας, ξυπνᾶ!!! Ξεφεύγει!!! Σᾶς χαιρετᾶ!!! Τὸ ἴδιο τὸ ὅπλο σας, θὰ σᾶς ἀφανίσῃ!!!

Σφετεριστὲς!!! Αὐτὸ εἶστε!

Πασχίσατε γιὰ πολλοστὴ φορὰ μέσα στὴν ἱστορία νὰ ἀνακόψετε τὴν πορεία ἀφυπνίσεως τοῦ γένους! Ὁ ἐχθρὸς σας δὲν ἦταν ΠΟΤΕ ὁ ὀθωμανὸς. ΠΟΤΕ!!! Τὸν ὑπηρετήσατε καὶ σᾶς ἐξυπηρέτησε!

Πάντα ὁ μοναδικὸς σας ἐχθρὸς ἦταν ὁ Ἕλλην!!!

Δὲν τοῦ ἐπιτρέψατε νὰ ἀνασάνῃ ΠΟΤΕ!!! Πασχίσατε νὰ τὸν ἐξαφανίσετε ἀπὸ προσώπου γῆς! Κι ὅμως, νὰ μία μεγάλη εἰρωνία……. Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ποὺ ἀφανίσατε, ποὺ διώξατε, ποὺ λιώσατε… οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐπιστρέφουν σήμερα καὶ σᾶς ἀκυρώνουν, σᾶς ξεφλουδίζουν, σᾶς γκρεμίζουν… Ὑποκριτὲς!!!! Καὶ σήμερα κλαυθμηρίζετε, ὡς μαυροφορεμένες χῆρες…. Γιὰ τὰ περασμένα μεγαλεῖα…

Τελειώσατε πλέον!!! Μαζὶ μὲ ὅσα πρεσβεύετε καὶ σέρνετε πίσω σας!!! Κοντοζυγώνει ἡ στιγμὴ……….

Εἶναι πολὺ ἀργὰ πλέον…….


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...